Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  17. 10. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  2. 9. 2014

  Nový školský rok 2014/2015 sme začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval ThLic. Vladislav Saniga a koncelebroval Mgr. Dominik Jamrich - kaplán v Spišskej Novej Vsi. V prvý školský deň sme privítali najmä nových prvákov, ich rodičov, ale aj pedagógov, ktorí pribudli do nášho spoločenstva. Navzájom sme sa podelili o zážitky z prázdnin a popriali si veľa síl do práce, ktorá je pred nami.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014

  2. 7. 2014

  V piatok, dňa 27. júna 2014 sme slávnostne ukončili školský rok 2013/2014 v budove Spojene školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na Gaštanovej ulici. Ďakovnú svätú omšu celebroval dôstojný pán kaplán Dominik Jamrich. Po svätej omši pani riaditeľka školy Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková sa poďakovala všetkým žiakom a pedagogickým zamestnancom za úspechy a aktivity počas celého školského roka.

   

   

   

 • Výlet do ZOO

  Žiaci VI.C triedy pod vedením svojich pani učiteliek Mgr. Homzovej (s. Márii) a p. Pekarčíkovej navštívili ZOO v našom meste za účelom rozširovania vedomostí z prírodovedy a vlastivedy. Ráno všetkých milo prekvapilo slnečné počasie a veľmi sa tešili na výlet. Plní očakávania zo zážitkov cesta do ZOO zbehla veľmi rýchlo. Už pri vstupe do ZOO žiaci obdivovali pavilón plný akvárií a teratórium, opice, tigrov, leva, voliéry vtákov, ťavu dvojhrbú či medveďov hnedých. S drobnými suvenírmi, obohatení zážitkami sa všetci šťastne vrátili do školy. Tešíme sa na ďalšie bádateľské cesty.

 • Hurá! Ide sa na školský výlet!

  13. 6. 2014

  V dňoch 12. a 13. júna 2014 sme boli na školskom výlete na Spišskom hrade a v Belianskej jaskyni. Ako prvý sme navštívili Spišský hrad. Tam sme boli snáď tisíckrát. No ešte nikdy sme sa tak dobre nezabavili. Ak má niekto z vás rád históriu, navrhujeme navštíviť Spišský hrad, tak ako sme to urobili my, žiaci so svojimi učiteľmi, dňa 12. júna 2014. Tam sme sa mohli najesť a kúpiť si suveníry. Slnečné počasie nás sprevádzalo počas celého dňa. Na druhý deň sme navštívili Beliansku jaskyňu. Keď sme tam prišli, o chvíľku sa nás ujala pani sprievodkyňa. Zaviedla nás dnu, kde nám  rozprávala, kto a kedy jaskyňu objavil. Bolo to veľmi zaujímavé. V jaskyni nám poukazovala rôzne tvary kvapľov. Už teraz sa tešíme na výlet v budúcom školskom roku.

 • Záverečné skúšky žiakov Praktickej školy

  11. 6. 2014

  V dňoch 9. až 11. júna 2014 prebiehali na našej škole záverečné skúšky žiakov Praktickej školy v triedach I. PŠ a III. PŠ. Žiaci Helenka G., Paťka K., Janka K. a Nika J. preukázali získané vedomosti, spôsobilosti a zručnosti v danom odbore, svojich učiteľov a asistentov nesklamali v písomnej a praktickej skúške. Gratulujeme všetkým absolventom záverečnej skúšky, ktorí úspešne ukončili svoje štúdium na našej škole.

 • Práca s hlinou - workshop

  9. 6. 2014

  Video Práca s hlinou si môžte pozrieť tu:   https://vimeo.com/97058690

 • Medzinárodný deň detí na našej škole.

  3. 6. 2014

  V utorok 3. júna bola naša škola zaplnená desiatkami veselých, pobehujúcich, šantiacich a radujúcich sa žiakov. Bol to ich dlho očakávaný sviatok - Medzinárodný deň detí. Je sviatkom všetkých detí na celom svete. Aj naši žiaci sa v tento deň neučili, ale súťažili, zabávali sa, tancovali. Všetci sme sviatok oslávili tradične - netradične. Súťažné disciplíny, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky, im umožnili vyskúšať si svoje vedomosti, ale aj rýchlosť, zručnosť, šikovnosť, obratnosť i sústredenosť. Počas súťaženia nechýbala zdravá bojovnosť ani dobrá nálada. Pre žiakov boli pripravené sladké odmeny.

 • Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

  2. 6. 2014

  Spišská katolícka charita v Spišskej Novej Vsi, ako zriaďovateľ  Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov

  vyhlasuje výberové konanie na miesto

  r i a d i t e ľ a

  Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01  Spišská Nová Ves

   

  a/ neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

  Pedagogická a odborná spôsobilosť pedagogického zamestnanca v spojenej škole podľa vyhlášky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (§ 3, ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov), prvá atestácia (§ 34, ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

  b/ iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:

  1. Praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky a bezúhonnosť života

   (Kán. 803, § 2).

  1. Základná znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti školstva, pracovno-právnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na školu ako právny subjekt.
  2. Základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho školstva.
  3. Základné znalosti o riadení, tvorivosť, zručnosti riešiť problémy, komunikatívne schopnosti, empatické schopnosti.
  4. Predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy na 5 rokov v písomnej forme.

  c/ význam  predpokladov, kritérií a požiadaviek pri výberovom konaní pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania:

  Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy je rada školy (§4, ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.). Výberová komisia vyberie uchádzača, ktorý bude v najväčšej miere vyhovovať kritériám uvedeným v bode a) a b). Vzhľadom na povahu povinností a charakter školy (cirkevná), bude dôraz kladený na osobnostné predpoklady podľa ods. b) bodu 1 tohto vyhlásenia.

  d/ zoznam požadovaných dokladov:

  1. doklad o nadobudnutí odborného a pedagogického vzdelania
  2. doklad o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy
  3. potvrdenie o dĺžke a priebehu pedagogickej praxe
  4. pracovný životopis uchádzača
  5. čestné vyhlásenie uchádzača o praktizovaní náboženského života
  6. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

  e/ dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania:

  Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať doporučenou poštou do 20.06.2014 na adresu vyhlasovateľa výberového konania (rozhodujúci je dátum podania na pošte) alebo osobne u vyhlasovateľa v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie“. O mieste a termíne  výberového konania budú uchádzači informovaní písomne.

   

  V Spišskej Novej Vsi, 20. mája  2014           PhDr. Ing. Pavol Vilček.

                       diecézny riaditeľ      

 • Zriaďovacia listina Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho Spišská Nová Ves

  20. 5. 2014

  SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

  Jesenského 5, 052 01  Spišská Nová Ves

  zriaďovateľ

   

  Spišská katolícka charita ako zriaďovateľ Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01  Spišská Nová Ves v súlade s ustanovením §22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva túto

   

  ZRIAĎOVACIU  LISTINU

  Spojenej školy

  sv. Maximiliána Mária Kolbeho

  Gaštanová 11, 052 01  Spišská Nová Ves

   

  Organizačné zložky školy:

  • Špeciálna základná škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11,

  052 01 Spišská Nová Ves (ŠZŠ SMMK),

  • Praktická škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11,

  052 01  Spišská Nová Ves (PŠ SMMK).

   

  Druh a typ školy: špeciálna základná škola, praktická škola

   

  Sídlo (adresa) školy: Gaštanová 11, 052 01  Spišská Nová Ves

   

  Identifikačné číslo školy: 42326931

   

  Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy:

  • Centrum voľného času

  sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01  Spišská Nová Ves

  (CVČ SMMK),

  • Výdajná školská jedáleň

  sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01  Spišská Nová Ves

  (VŠJ SMMK).

  Vyučovací jazyk: slovenský

   

  Forma hospodárenia školy: cirkevná organizácia – účelové zariadenie cirkvi

   

  Dátum zriadenia školy a školských zariadení: 1. apríl 2014

   

   

  Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií školy a školských zariadení:

   

  • špeciálna základná škola – výchova a vzdelávanie (základné primárne vzdelanie), služby duchovné pre deti s mentálnym a viacnásobným postihnutím

   

  • praktická škola - výchova a vzdelávanie (nižšie stredné odborné vzdelanie), služby duchovné pre deti a mládež s mentálnym a viacnásobným postihnutím

   

  • centrum voľného času -  záujmová činnosť a spirituálne sprevádzanie detí  a mládeže    

              s mentálnym a viacnásobným postihnutím          

   

  • výdajná školská jedáleň  - zabezpečuje výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení, poskytuje služby aj zamestnancom školy a iným fyzickým osobám po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva

   

  Označenie štatutárneho orgánu školy:  riaditeľ školy, ktorého do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity

   

  Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje: škola hospodári s majetkom, ktorý jej bol odovzdaný do správy v zmysle príslušných právnych predpisov a s majetkom nadobudnutým z prostriedkov vlastného rozpočtu

   

  Určenie času , na ktorý sa škola a školské zariadenia zriaďujú:  škola a školské zariadenia, ktoré sú jej súčasťou sa zriaďujú na dobu neurčitú

   

  Dátum a číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete škôl a školských zariadení:

  • Spojenú školu sv. Maximiliána Mária Kolbeho:

  Rozhodnutie MŠVV a Š SR číslo: 2014-1893/4713:2-100B     

   

  • Centrum voľného času sv. Maximiliána Mária Kolbeho:

  Rozhodnutie MŠVV a Š SR číslo: 2014-1893/4715:3-100B

   

  • Výdajnú školskú jedáleň sv. Maximiliána Mária Kolbeho:

  Rozhodnutie MŠVV a Š SR číslo: 2014-1893/4717:4-100B

      

  Zmeny údajov v tejto zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.

   

  Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2014.

   

  V Spišskej Novej Vsi,  13. marca  2014

   

   

   

   

   

   

  PhDr. Ing. Pavol Vilček

  diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity

 • Deň matiek

  14. 5. 2014

  ,,Pane, ktorý si na nebi,
  zachovaj všetkým deťom mamy.
  Nech ako cesto na chlebík,
  im rastú v teple pod rukami.
  Zachovaj nám oboch rodičov,
  veď dve ruky od Teba máme.
  Dve rúčky deťom stvoril Boh:
  Pre ocka jednu, druhú mame."  

            Milan Rúfus

  Slovo mama zaznie z úst malého dieťaťa často ako prvé. Toto slovo dáva zmysel už aj malému dieťaťu, aj keď mu ešte úplne jasné iné slová nie sú. Mama znamená istotu, lásku a porozumenie. Už vtedy je matka s ďieťaťom v harmónii, keď sa ešte ani nenarodilo a preto si uctime svoje mamy v tento dôležitý deň, ktorý je venovaný len im. Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 11. mája. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je výnimočný čas povedať našim mamkám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Každé dieťa chce svojej mamke vyčarovať úsmev na tvári, tie najmenšie vlastnoručným darčekom, niektoré obľúbenými kvetmi, ktoré potešia ich mamu. Aj žiaci našej školy pod vedením svojich učiteľov si v stredu 14. mája úctili všetky mamky krásnym programom, plného hovoreného slova, básní, spevu a tanca.

  Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej Mamy im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou, a aby vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný! Požehnaný Deň matiek!

  Žiaci a pedagógovia Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi

   

   

   


   

 • Odborný seminár pod názvom Moderný učiteľ v cirkevnej škole

  1. 5. 2014

  Moderátori katolíckych škôl sa pod dohľadom miestneho ordinára majú starať, aby výuka, ktorá sa v nich podáva sa z vedeckého hľadiska vyznačovala aspoň takou úrovňou ako v iných školách kraja. Na učiteľov cirkevných škôl okrem nároku odbornosti, ich zriaďovatelia kladú požiadavky požadovaného mravného profilu a spirituality, ktorá má byť v zhode s učením zriaďovateľskej cirkvi. Preto sa v dňoch 1. - 3. mája 2014 konal v priestoroch našej školy odborný seminár pod názvom Moderný učiteľ v cirkevnej škole, kde všetci učitelia aj s pani riaditeľkou školy Mgr. Ing. Máriou Hrušovskou Petríkovou získali a rozšírovali si profesijné kompetencie, potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v cirkevnej škole. Garantom odborného semináru bol PaedDr. Ing. Peter Orendáč, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predmet náboženstvo/náboženská výchova s druhou atestáciou, z regionálneho pracoviska MPC Prešov. Lektormi odborného seminára boli Mgr. Ján Furman, ktorý viedol seminár, ďalej ThDr. PaedDr. Mária Nagranová, PhD. a doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský PhD., ktorý aj celebroval svätú omšu v našej škole.

   

   

   

   

   

   

   

 • Veľká noc v našej škole

  23. 4. 2014

       "Čo to znamená, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych? Znamená to, že Božia láska je silnejšia ako zlo a smrť, znamená, že Božia láska môže zmeniť naše životy a dať rozkvitnúť každej púšti v našom srdci." Svätý otec František.

       Žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami, asistentkami, rodičmi a dôchodcami zažili 23. apríla 2014 skutočne veselé veľkonočné dopoludnie. Chlapci prišli v ľudových krojoch s korbáčmi a vedierkami, dievčatá v krojoch mali maľované vajíčka pre šibačov. Zaspievali sme si, zatancovali a zavinšovali. Veselo  bolo aj pri šibaní a oblievaní dievčat. Chlapci boli za to obdarovaní vajíčkami a farebnými stužkami. A aby to nebolo málo, každý z prítomných si potom našiel sladké čokoládové vajíčko v košíčku.

 • Krížová cesta

  16. 4. 2014

       Pane, Ty nám vravíš: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16,24) Pane, kto by za Tebou nechcel ísť?
       V stredu 16. apríla 2014 sa konala Krížová cesta pre všetkých žiakov a zamestnancov školy, ktorú pripravovali sr. Mária, sr. Filareta, p. asistentka Svetlanka Pekarčíková. Do Krížovej cesty sme sa zapojili  všetci učitelia. Mali sme v nej možnosť prežívať Ježišovo umučenie. Pane Ježišu Kriste, my, ktorí sme prijali radostnú zvesť Tvojho evanjelia, vydávame sa na cestu Tvojho nasledovania. Vieme, že táto cesta nie je ľahká, je úzka, strmá a kamenistá, je to cesta odriekania, sebapremáhania a sebaprekonávania, ale je to cesta lásky, radosti a pokoja. Pane, pomôž nám, aby sme odolali vábeniam širokej a pohodlnej cesty sebectva, pýchy, lakomstva, márnivosti, nemravnosti a lenivosti. Pane, pomôž nám, aby sme Ťa celý život dokázali nasledovať.

 • XVIII. Ples ľudí s dobrým srdcom

  1. 3. 2014

  V sobotu 1. marca 2014 v Redute v Spišskej Novej Vsi zatancovali a zabavili sa zdravotne postihnuté deti, dospelí s rodinami, ale aj ich priatelia na XVIII. Plese ľudí s dobrým srdcom.

  Organizátorom Plesu bola Spišská katolícka charita v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom Spišská Nová Ves a so Slovenským zväzom zdravotne postihnutých Klubom detí a mládeže v Spišskej Novej Vsi. Dobré srdcia prítomných, naplnené láskou, vykúzlili na Plese neopakovateľnú atmosféru plnú zábavy, radosti a nadšenia zo stretnutia. So svojim programom vystúpili aj naši žiaci Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy sv. M. M. Kolbeho. Prítomných pozdravil a milým slovom povzbudil, okrem iných vzácnych hostí aj spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

 • Fašiangy - fašiangový trh žiackej tvorivosti

  21. 2. 2014

  Slávnostný fašiangový trh, hudba, radosť, potlesk a rozžiarené detské očká pohľadom jeden na druhého nechápavo obzerajúc seba a svojich spolužiakov navzájom. Asi takáto bola úvodná atmosféra dnes, 21. februára 2014 na našej škole. Atmosféru spestrili nádherne vyzdobené priestory školy, učební a priblíženie fašiangových časov žiakom a zamestnancom školy úvodným slovom. Nechýbali:  pampušky, škrabošky, látkové a papierové obrúsky, darčekové tašky, ozdobené svietniky, farebné kvety a iné nápadité výrobky, vytvorené našimi šikovnými žiakmi. Po ukončení fašiangového trhu žiackej tvorivosti nasledovala voľná zábava, ktoré pripravili učiteľky školy. Hosťami fašiangovej slávnosti boli rodičia detí a priatelia školy. Žiaci mali možnosť vyšantiť sa dosýtosti, nadobudnúť pekné spomienky, ktoré si aj po čase budú môcť prezrieť prostredníctvom fotografií.

 • Katechéza o sv. Jurajovi

  14. 2. 2014

  Dňa 14. februára 2014 si žiaci našej školy so svojimi učiteľmi pripomenuli život a večný odkaz sv. Juraja. Máloktorý svätý sa v celom kresťanskom svete ctí tak oddávna a tak všeobecne ako sv. Juraj. Obyčajne sa sv. Juraj zobrazuje ako mladý a krásny bojovník v rytierskom pancieri, ako sedí na koni a doráža na draka, ktorý sa zvíja pod koňom. V úzadí na návrší vidieť dievčinu, ktorá drží v náručí baránka. Staroveká povesť hovorí, že v Kapadócii, dnešné východné Turecko, kde sa Juraj v r. 280 po Kristovi narodil, bola morská zátoka a v nej býval ohromný drak, ktorý bol postrachom a hrôzou celého okolia. Tohto draka Juraj v znamení kríža zabil a tak kráľovu dcéru zachránil pred istou smrťou. Po tomto víťazstve statočný osloboditeľ ohlasoval kráľovi a jeho poddaným pravú Kristovu vieru a kráľ v krátkom čase prijal krst spolu s dvadsaťtisíc ľuďmi. Potom sa Juraj vrátil do svojej krajiny. Veľmi rozšírená tradícia tvrdí, že sv. Juraj pred svojou smrťou vrúcne prosil Boha, aby vypočul modlitby tých, ktorí by ho prosili pre pamiatku jeho mučeníctva. Podobné podanie jestvuje aj o sv. Krištofovi a sv. Barbore. Všetci traja sú medzi štrnástymi svätými, ktorých nazývajú svätými pomocníkmi a ktorým Boh dal osobitnú moc pomáhať ľuďom v ich potrebách. Bol uctievaný aj ako patrón roľníkov, baníkov, sedlárov, kováčov, debnárov, artistov, koni a dobytka, pocestných, chovancov v ústavoch, zajatcov, vojakov, jazdcov, v bojoch všetkého druhu, proti vojnovým nebezpečiam, proti pokušeniam; za počasie, proti horúčke, proti moru. I v živote roľníkov patril Juraj k dôležitým svätým. Od sviatku svätého Juraja sa už nesmelo aspoň na juhu šliapnuť na pole. Hovorilo sa, že „Na svätého Juraja vyliezajú hady a šťúry."

 • 8. 1. 2014

  „My Tri krále prišli sme k vám, ščastí, zdraví neseme vám.

  Ščastí, zdraví, dlhé léta, my zme Tri Krále zdaleka.

  Daleká je cesta naša, hledáme nážho Pána, Ježiša!“

   

  V období Zjavenia Pána je zvykom požehnávať domy a byty a nad dvere umiestniť nápis. V tomto roku to je 20-G+M+B-14. Tak sa stalo aj v našej škole. V stredu 8.1.2014 k nám zavítal vzácny hosť, rímskokatolícky kňaz – vincentín, univerzitný profesor a slovenský spisovateľ, pán prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD., ktorý požehnal našu školu, aby všetci, čo sa v nej zdržiavajú, ako aj celá budova našej školy sv. M. M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi boli v novom roku chránení od všetkého zla.   

 • Kedy sú Vianoce?

  24. 12. 2013

  Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Pána
  a v ňom všetkých ľudí - v ten deň sú Vianoce.
  Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil - vtedy sú Vianoce.
  Keď vieš prijať od iných láskavé slovo, úsmev,
  porozumenie- v tej chvíli začínajú Vianoce.
  Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie druhému-
  začínajú Vianoce.
  Kedykoľvek máš snahu druhého ospravedlniť-
  - vtedy sú na pochode Vianoce.
  Keď dokážeš zabudnúť na seba a myslieť viac
  na druhých - sláviš Vianoce.
  Keď si dopraješ času vypočuť si druhých -
  sláviš v duši Vianoce.
  Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu pozornosť -
  teš sa, máš v duši Vianoce.
  Kedykoľvek vypočuješ volanie Pána, ktorý potrebuje
  tvoju pomoc v trpiacich, chorých a opustených - potom
  jasaj od radosti, lebo už žiješ Vianoce.
  Keď sa v čas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo
  nepriaznivú poznámku - ďakuj za Vianoce v tvojom srdci.
  Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru, nájdeš
  dieťa zavinuté do plienok a jeho Matku -
  -prežívaš s nimi Vianoce.
  Keď povieš Pánovi ochotné a veľkodušné ÁNO,
  vtedy strhuješ nebo na zem a najúčinnejšie pracuješ na tom,
  aby nastali v celom svete Vianoce.
  Keď svojím životom, svojimi skutkami spievaš "sláva Bohu
  na výsostiach", vtedy trvajú v tvojom srdci Vianoce.
  Ak si však voči tomuto svetu ľahostajný a myslíš
  len na svoje záujmy, Vianoce od Teba odišli, nie je
  v tvojom srdci miesta pre Ježiša, nenarodí sa v ňom.
  Mária a Jozef musia hľadať miesto inde, ale kde ?

 • Vianočná akadémia

  20. 12. 2013

  Niekoľko dní pred príchodom najkrajších sviatkov v roku bolo aj v našej škole opäť rušno. Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sa niesol v duchu vianočného posedenia, plného milého slova, vinšov, kolied, na ktorej sa žiaci, pedagógovia školy a rodičia detí rozlúčili a s prianím požehnaných, milostiplných, šťastných a veselých vianočných sviatkov sa pobrali na vianočné prázdniny.

  Požehnané milostiplné Vianoce a šťastný nový rok 2014!

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho
  Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková, riaditeľka školy: 0904 930 644,
  Škola: 053 44 14 301

Fotogaléria