Navigácia

 • 19. 12. 2014

  Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sme si spríjemnili vianočnou slávnosťou. Začala sa sv. omšou, po ktorej sa všetkým prítomným prihovoril diecézny riaditeľ SpKCH - PhDr. Ing. Pavol Vilček. Nechýbal pestrý vianočný program, ktorý nám priblížil atmosféru Vianoc. Deti sa potešili darčekom, ktoré našli pod vianočným stromčekom, no a dospelým spravila radosť kapustnica, na ktorej si všetci pochutnali.

  "Častokrát plače človek pre človeka,

  častokrát bolesť rozžiali.

  Častokrát zabúdame na človeka, 

  skôr, než sme mu ruku podali.

  A preto, dajme si pod stromček úsmev,

  čo slzy stiera a rany hojí,

  kus dobrej vôle, lásky a súcitu,

  veď to všetko tak málo stojí.

  Sú tu sviatky – všetci sa tešia na ne.

  Nuž, nech ľudia zabudnú, že existujú zbrane.

  Nech láska nie je iba na papieri,

  nech každý s každým žije v mieri,

  nech život plynie ako rozprávočka, 

  veď najkrajšie sú šťastné detské očká."

 • 5. 12. 2014

   

   

 • 19. 11. 2014

  Dňa 19.11.2014 boli dvere Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho otvorené pre každého, kto chcel nahliadnuť do jej priestorov alebo spoznať edukačný proces, ktorý v nej dennodenne prebieha. Návštevníkov bolo dosť. Prišli malí, veľkí, mladší i starkí. Nechýbal ani krátky kultúrny program. Duchovné pásmo o sv. Františkovi z Assisi, v ktorom sa predstavili niektorí naši žiaci a p. učiteľky malo veľký úspech. Nik neodišiel z DOD naprázdno. Každý bol obdarený drobným, ručne robeným darčekom a veríme, že aj príjemným zážitkom.

 • Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

  Počas týchto „dušičkových“ dní si spomíname aj na všetky zosnulé deti, ktoré boli žiakmi našej školy. Nie sú už medzi nami, no zostávajú v našich srdciach s množstvom spomienok, ktoré nás s nimi viažu. Myslíme v modlitbách na nich, aj na ich rodiny.

 • Spoločná modlitba ruženca

  27. 10. 2014

  „...Prežívame október - mesiac zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca...S Máriou, Ježišovou Matkou, chválime a oslavujeme Ježiša, nášho Vykupiteľa, premýšľame o tom, čo pre nás ľudí urobil. Myslíme pri tom na jeho narodenie v Betleheme, na jeho verejné účinkovanie, na  utrpenie  a smrť na kríži, na jeho vzkriesenie a návrat k Otcovi. Ak prejdeme od Ježišovho detstva a skrytého života v Nazarete k jeho verejnému životu, naše rozjímanie nás privedie k tajomstvám, ktoré môžeme nazvať tajomstvami svetla. Najväčším tajomstvom Krista je to, že je svetlom. On je „svetlo sveta“ (Jn 8, 12)...“ Týmito slovami nás p. učiteľky Gabika O. a Janka G. voviedli do modlitby posvätného ruženca svetla, ktorý sme sa spoločne pomodlili v priestoroch našej školy a rozjímali tak nad jednotlivými udalosťami zo života Pána Ježiša.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  2. 9. 2014

  Nový školský rok 2014/2015 sme začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval ThLic. Vladislav Saniga a koncelebroval Mgr. Dominik Jamrich - kaplán v Spišskej Novej Vsi. V prvý školský deň sme privítali najmä nových prvákov, ich rodičov, ale aj pedagógov, ktorí pribudli do nášho spoločenstva. Navzájom sme sa podelili o zážitky z prázdnin a popriali si veľa síl do práce, ktorá je pred nami.

 • Aktualizácia údajov

  17. 10. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014

  2. 7. 2014

  V piatok, dňa 27. júna 2014 sme slávnostne ukončili školský rok 2013/2014 v budove Spojene školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na Gaštanovej ulici. Ďakovnú svätú omšu celebroval dôstojný pán kaplán Dominik Jamrich. Po svätej omši pani riaditeľka školy Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková sa poďakovala všetkým žiakom a pedagogickým zamestnancom za úspechy a aktivity počas celého školského roka.

   

   

   

 • Výlet do ZOO

  Žiaci VI.C triedy pod vedením svojich pani učiteliek Mgr. Homzovej (s. Márii) a p. Pekarčíkovej navštívili ZOO v našom meste za účelom rozširovania vedomostí z prírodovedy a vlastivedy. Ráno všetkých milo prekvapilo slnečné počasie a veľmi sa tešili na výlet. Plní očakávania zo zážitkov cesta do ZOO zbehla veľmi rýchlo. Už pri vstupe do ZOO žiaci obdivovali pavilón plný akvárií a teratórium, opice, tigrov, leva, voliéry vtákov, ťavu dvojhrbú či medveďov hnedých. S drobnými suvenírmi, obohatení zážitkami sa všetci šťastne vrátili do školy. Tešíme sa na ďalšie bádateľské cesty.

 • Hurá! Ide sa na školský výlet!

  13. 6. 2014

  V dňoch 12. a 13. júna 2014 sme boli na školskom výlete na Spišskom hrade a v Belianskej jaskyni. Ako prvý sme navštívili Spišský hrad. Tam sme boli snáď tisíckrát. No ešte nikdy sme sa tak dobre nezabavili. Ak má niekto z vás rád históriu, navrhujeme navštíviť Spišský hrad, tak ako sme to urobili my, žiaci so svojimi učiteľmi, dňa 12. júna 2014. Tam sme sa mohli najesť a kúpiť si suveníry. Slnečné počasie nás sprevádzalo počas celého dňa. Na druhý deň sme navštívili Beliansku jaskyňu. Keď sme tam prišli, o chvíľku sa nás ujala pani sprievodkyňa. Zaviedla nás dnu, kde nám  rozprávala, kto a kedy jaskyňu objavil. Bolo to veľmi zaujímavé. V jaskyni nám poukazovala rôzne tvary kvapľov. Už teraz sa tešíme na výlet v budúcom školskom roku.

 • Záverečné skúšky žiakov Praktickej školy

  11. 6. 2014

  V dňoch 9. až 11. júna 2014 prebiehali na našej škole záverečné skúšky žiakov Praktickej školy v triedach I. PŠ a III. PŠ. Žiaci Helenka G., Paťka K., Janka K. a Nika J. preukázali získané vedomosti, spôsobilosti a zručnosti v danom odbore, svojich učiteľov a asistentov nesklamali v písomnej a praktickej skúške. Gratulujeme všetkým absolventom záverečnej skúšky, ktorí úspešne ukončili svoje štúdium na našej škole.

 • Práca s hlinou - workshop

  9. 6. 2014

  Video Práca s hlinou si môžte pozrieť tu:   https://vimeo.com/97058690

 • Medzinárodný deň detí na našej škole.

  3. 6. 2014

  V utorok 3. júna bola naša škola zaplnená desiatkami veselých, pobehujúcich, šantiacich a radujúcich sa žiakov. Bol to ich dlho očakávaný sviatok - Medzinárodný deň detí. Je sviatkom všetkých detí na celom svete. Aj naši žiaci sa v tento deň neučili, ale súťažili, zabávali sa, tancovali. Všetci sme sviatok oslávili tradične - netradične. Súťažné disciplíny, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky, im umožnili vyskúšať si svoje vedomosti, ale aj rýchlosť, zručnosť, šikovnosť, obratnosť i sústredenosť. Počas súťaženia nechýbala zdravá bojovnosť ani dobrá nálada. Pre žiakov boli pripravené sladké odmeny.

 • Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

  2. 6. 2014

  Spišská katolícka charita v Spišskej Novej Vsi, ako zriaďovateľ  Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov

  vyhlasuje výberové konanie na miesto

  r i a d i t e ľ a

  Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01  Spišská Nová Ves

   

  a/ neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

  Pedagogická a odborná spôsobilosť pedagogického zamestnanca v spojenej škole podľa vyhlášky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (§ 3, ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov), prvá atestácia (§ 34, ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

  b/ iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:

  1. Praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky a bezúhonnosť života

   (Kán. 803, § 2).

  1. Základná znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti školstva, pracovno-právnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na školu ako právny subjekt.
  2. Základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho školstva.
  3. Základné znalosti o riadení, tvorivosť, zručnosti riešiť problémy, komunikatívne schopnosti, empatické schopnosti.
  4. Predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy na 5 rokov v písomnej forme.

  c/ význam  predpokladov, kritérií a požiadaviek pri výberovom konaní pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania:

  Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy je rada školy (§4, ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.). Výberová komisia vyberie uchádzača, ktorý bude v najväčšej miere vyhovovať kritériám uvedeným v bode a) a b). Vzhľadom na povahu povinností a charakter školy (cirkevná), bude dôraz kladený na osobnostné predpoklady podľa ods. b) bodu 1 tohto vyhlásenia.

  d/ zoznam požadovaných dokladov:

  1. doklad o nadobudnutí odborného a pedagogického vzdelania
  2. doklad o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy
  3. potvrdenie o dĺžke a priebehu pedagogickej praxe
  4. pracovný životopis uchádzača
  5. čestné vyhlásenie uchádzača o praktizovaní náboženského života
  6. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

  e/ dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania:

  Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať doporučenou poštou do 20.06.2014 na adresu vyhlasovateľa výberového konania (rozhodujúci je dátum podania na pošte) alebo osobne u vyhlasovateľa v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie“. O mieste a termíne  výberového konania budú uchádzači informovaní písomne.

   

  V Spišskej Novej Vsi, 20. mája  2014           PhDr. Ing. Pavol Vilček.

                       diecézny riaditeľ      

 • Zriaďovacia listina Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho Spišská Nová Ves

  20. 5. 2014

  SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

  Jesenského 5, 052 01  Spišská Nová Ves

  zriaďovateľ

   

  Spišská katolícka charita ako zriaďovateľ Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01  Spišská Nová Ves v súlade s ustanovením §22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva túto

   

  ZRIAĎOVACIU  LISTINU

  Spojenej školy

  sv. Maximiliána Mária Kolbeho

  Gaštanová 11, 052 01  Spišská Nová Ves

   

  Organizačné zložky školy:

  • Špeciálna základná škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11,

  052 01 Spišská Nová Ves (ŠZŠ SMMK),

  • Praktická škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11,

  052 01  Spišská Nová Ves (PŠ SMMK).

   

  Druh a typ školy: špeciálna základná škola, praktická škola

   

  Sídlo (adresa) školy: Gaštanová 11, 052 01  Spišská Nová Ves

   

  Identifikačné číslo školy: 42326931

   

  Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy:

  • Centrum voľného času

  sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01  Spišská Nová Ves

  (CVČ SMMK),

  • Výdajná školská jedáleň

  sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01  Spišská Nová Ves

  (VŠJ SMMK).

  Vyučovací jazyk: slovenský

   

  Forma hospodárenia školy: cirkevná organizácia – účelové zariadenie cirkvi

   

  Dátum zriadenia školy a školských zariadení: 1. apríl 2014

   

   

  Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií školy a školských zariadení:

   

  • špeciálna základná škola – výchova a vzdelávanie (základné primárne vzdelanie), služby duchovné pre deti s mentálnym a viacnásobným postihnutím

   

  • praktická škola - výchova a vzdelávanie (nižšie stredné odborné vzdelanie), služby duchovné pre deti a mládež s mentálnym a viacnásobným postihnutím

   

  • centrum voľného času -  záujmová činnosť a spirituálne sprevádzanie detí  a mládeže    

              s mentálnym a viacnásobným postihnutím          

   

  • výdajná školská jedáleň  - zabezpečuje výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení, poskytuje služby aj zamestnancom školy a iným fyzickým osobám po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva

   

  Označenie štatutárneho orgánu školy:  riaditeľ školy, ktorého do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity

   

  Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje: škola hospodári s majetkom, ktorý jej bol odovzdaný do správy v zmysle príslušných právnych predpisov a s majetkom nadobudnutým z prostriedkov vlastného rozpočtu

   

  Určenie času , na ktorý sa škola a školské zariadenia zriaďujú:  škola a školské zariadenia, ktoré sú jej súčasťou sa zriaďujú na dobu neurčitú

   

  Dátum a číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete škôl a školských zariadení:

  • Spojenú školu sv. Maximiliána Mária Kolbeho:

  Rozhodnutie MŠVV a Š SR číslo: 2014-1893/4713:2-100B     

   

  • Centrum voľného času sv. Maximiliána Mária Kolbeho:

  Rozhodnutie MŠVV a Š SR číslo: 2014-1893/4715:3-100B

   

  • Výdajnú školskú jedáleň sv. Maximiliána Mária Kolbeho:

  Rozhodnutie MŠVV a Š SR číslo: 2014-1893/4717:4-100B

      

  Zmeny údajov v tejto zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.

   

  Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2014.

   

  V Spišskej Novej Vsi,  13. marca  2014

   

   

   

   

   

   

  PhDr. Ing. Pavol Vilček

  diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho
  Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková, riaditeľka školy: 0904 930 644,
  Škola: 053 44 14 301

Fotogaléria