Navigácia

 • XVIII. Ples ľudí s dobrým srdcom

  1. 3. 2014

  V sobotu 1. marca 2014 v Redute v Spišskej Novej Vsi zatancovali a zabavili sa zdravotne postihnuté deti, dospelí s rodinami, ale aj ich priatelia na XVIII. Plese ľudí s dobrým srdcom.

  Organizátorom Plesu bola Spišská katolícka charita v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom Spišská Nová Ves a so Slovenským zväzom zdravotne postihnutých Klubom detí a mládeže v Spišskej Novej Vsi. Dobré srdcia prítomných, naplnené láskou, vykúzlili na Plese neopakovateľnú atmosféru plnú zábavy, radosti a nadšenia zo stretnutia. So svojim programom vystúpili aj naši žiaci Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy sv. M. M. Kolbeho. Prítomných pozdravil a milým slovom povzbudil, okrem iných vzácnych hostí aj spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

 • Fašiangy - fašiangový trh žiackej tvorivosti

  21. 2. 2014

  Slávnostný fašiangový trh, hudba, radosť, potlesk a rozžiarené detské očká pohľadom jeden na druhého nechápavo obzerajúc seba a svojich spolužiakov navzájom. Asi takáto bola úvodná atmosféra dnes, 21. februára 2014 na našej škole. Atmosféru spestrili nádherne vyzdobené priestory školy, učební a priblíženie fašiangových časov žiakom a zamestnancom školy úvodným slovom. Nechýbali:  pampušky, škrabošky, látkové a papierové obrúsky, darčekové tašky, ozdobené svietniky, farebné kvety a iné nápadité výrobky, vytvorené našimi šikovnými žiakmi. Po ukončení fašiangového trhu žiackej tvorivosti nasledovala voľná zábava, ktoré pripravili učiteľky školy. Hosťami fašiangovej slávnosti boli rodičia detí a priatelia školy. Žiaci mali možnosť vyšantiť sa dosýtosti, nadobudnúť pekné spomienky, ktoré si aj po čase budú môcť prezrieť prostredníctvom fotografií.

 • Katechéza o sv. Jurajovi

  14. 2. 2014

  Dňa 14. februára 2014 si žiaci našej školy so svojimi učiteľmi pripomenuli život a večný odkaz sv. Juraja. Máloktorý svätý sa v celom kresťanskom svete ctí tak oddávna a tak všeobecne ako sv. Juraj. Obyčajne sa sv. Juraj zobrazuje ako mladý a krásny bojovník v rytierskom pancieri, ako sedí na koni a doráža na draka, ktorý sa zvíja pod koňom. V úzadí na návrší vidieť dievčinu, ktorá drží v náručí baránka. Staroveká povesť hovorí, že v Kapadócii, dnešné východné Turecko, kde sa Juraj v r. 280 po Kristovi narodil, bola morská zátoka a v nej býval ohromný drak, ktorý bol postrachom a hrôzou celého okolia. Tohto draka Juraj v znamení kríža zabil a tak kráľovu dcéru zachránil pred istou smrťou. Po tomto víťazstve statočný osloboditeľ ohlasoval kráľovi a jeho poddaným pravú Kristovu vieru a kráľ v krátkom čase prijal krst spolu s dvadsaťtisíc ľuďmi. Potom sa Juraj vrátil do svojej krajiny. Veľmi rozšírená tradícia tvrdí, že sv. Juraj pred svojou smrťou vrúcne prosil Boha, aby vypočul modlitby tých, ktorí by ho prosili pre pamiatku jeho mučeníctva. Podobné podanie jestvuje aj o sv. Krištofovi a sv. Barbore. Všetci traja sú medzi štrnástymi svätými, ktorých nazývajú svätými pomocníkmi a ktorým Boh dal osobitnú moc pomáhať ľuďom v ich potrebách. Bol uctievaný aj ako patrón roľníkov, baníkov, sedlárov, kováčov, debnárov, artistov, koni a dobytka, pocestných, chovancov v ústavoch, zajatcov, vojakov, jazdcov, v bojoch všetkého druhu, proti vojnovým nebezpečiam, proti pokušeniam; za počasie, proti horúčke, proti moru. I v živote roľníkov patril Juraj k dôležitým svätým. Od sviatku svätého Juraja sa už nesmelo aspoň na juhu šliapnuť na pole. Hovorilo sa, že „Na svätého Juraja vyliezajú hady a šťúry."

 • 8. 1. 2014

  „My Tri krále prišli sme k vám, ščastí, zdraví neseme vám.

  Ščastí, zdraví, dlhé léta, my zme Tri Krále zdaleka.

  Daleká je cesta naša, hledáme nážho Pána, Ježiša!“

   

  V období Zjavenia Pána je zvykom požehnávať domy a byty a nad dvere umiestniť nápis. V tomto roku to je 20-G+M+B-14. Tak sa stalo aj v našej škole. V stredu 8.1.2014 k nám zavítal vzácny hosť, rímskokatolícky kňaz – vincentín, univerzitný profesor a slovenský spisovateľ, pán prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD., ktorý požehnal našu školu, aby všetci, čo sa v nej zdržiavajú, ako aj celá budova našej školy sv. M. M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi boli v novom roku chránení od všetkého zla.   

 • Kedy sú Vianoce?

  24. 12. 2013

  Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Pána
  a v ňom všetkých ľudí - v ten deň sú Vianoce.
  Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil - vtedy sú Vianoce.
  Keď vieš prijať od iných láskavé slovo, úsmev,
  porozumenie- v tej chvíli začínajú Vianoce.
  Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie druhému-
  začínajú Vianoce.
  Kedykoľvek máš snahu druhého ospravedlniť-
  - vtedy sú na pochode Vianoce.
  Keď dokážeš zabudnúť na seba a myslieť viac
  na druhých - sláviš Vianoce.
  Keď si dopraješ času vypočuť si druhých -
  sláviš v duši Vianoce.
  Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu pozornosť -
  teš sa, máš v duši Vianoce.
  Kedykoľvek vypočuješ volanie Pána, ktorý potrebuje
  tvoju pomoc v trpiacich, chorých a opustených - potom
  jasaj od radosti, lebo už žiješ Vianoce.
  Keď sa v čas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo
  nepriaznivú poznámku - ďakuj za Vianoce v tvojom srdci.
  Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru, nájdeš
  dieťa zavinuté do plienok a jeho Matku -
  -prežívaš s nimi Vianoce.
  Keď povieš Pánovi ochotné a veľkodušné ÁNO,
  vtedy strhuješ nebo na zem a najúčinnejšie pracuješ na tom,
  aby nastali v celom svete Vianoce.
  Keď svojím životom, svojimi skutkami spievaš "sláva Bohu
  na výsostiach", vtedy trvajú v tvojom srdci Vianoce.
  Ak si však voči tomuto svetu ľahostajný a myslíš
  len na svoje záujmy, Vianoce od Teba odišli, nie je
  v tvojom srdci miesta pre Ježiša, nenarodí sa v ňom.
  Mária a Jozef musia hľadať miesto inde, ale kde ?

 • Vianočná akadémia

  20. 12. 2013

  Niekoľko dní pred príchodom najkrajších sviatkov v roku bolo aj v našej škole opäť rušno. Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sa niesol v duchu vianočného posedenia, plného milého slova, vinšov, kolied, na ktorej sa žiaci, pedagógovia školy a rodičia detí rozlúčili a s prianím požehnaných, milostiplných, šťastných a veselých vianočných sviatkov sa pobrali na vianočné prázdniny.

  Požehnané milostiplné Vianoce a šťastný nový rok 2014!

 • Finančná zbierka na novostavbu Domu Charitas sv. Maximiliána Mária Kolbeho

  10. 12. 2013

  Prosíme o pomoc pri rekonštrukcii a stavbe nového objektu

  Špeciálnej základnej školy

  Praktickej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

  Chránených dielní

  Denného stacionára

  na Gaštanovej ul. č. 11, Spišská Nová Ves.

  Finančná zbierka na novostavbu Domu Charitas sv. Maximiliána Mária Kolbeho

  http://vimeo.com/81260419

  Srdečne ďakujeme!

           č. ú. 29634-592/0200  VS 301 0000

 • Navštívil nás svätý Mikuláš

  6. 12. 2013

  Mikulášku, dobrý strýčku - modlím sa ti modlitbičku,
  zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku,
  či koláča makového, či koníka medového.
  Vedˇ ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš.

  Šiesteho decembra navštívil našu školu svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi - čertom a anjelom. Svätého Mikuláša privítali žiaci s úsmevom na tvári a otvoreným srdiečkom. Ich rozžiarené očká a pekné básničky presvedčili sv. Mikuláša o tom, že sa na neho veľmi tešili. On ich za ich snahu odmenil sladkosťami a milým slovom. Nezabudol ani na pani riaditeľku školy, pedagógov, asistentov, tety upratovačky, vodiča a pani ekonómku školy, ktoré tiež obdaril drobnými sladkosťami. Veríme, že sa mu na našej škole páčilo a o rok zavíta k nám zas.


   

   

 • Adventná akadémia

  29. 11. 2013

  Slovo advent pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod. Najviditeľnejším symbolom adventného obdobia je adventný veniec. A práve o ňom sme si vypočuli príbeh v podaní našich žiakov. Sviece na venci predstavujúce POKOJ, VIERU A LÁSKU postupne zhasínali, pretože ľudia o ne stratili záujem. Je tu ale svieca – NÁDEJ. Pokiaľ ona horí, nič nie je stratené.

  Takým svetlom je pre nás Ježiš Kristus, ktorý sa narodil malý, chudobný a nenápadný. Chce prísť aj do nášho srdca, aby nám ho zapálil láskou, a aby sme žiarili ako On.

  Bude čakať aj tieto Vianoce, aby sme Ho prijali.

  A je len na nás, či mu OTVORÍME.

 • Divadelné predstavenie O hlúpej žene

  Dňa 27. novembra medzi nás zavítalo Rozprávkové improvizačné divadielko s hravými dielňami s predstavením O hlúpej žene. Žiakom a pedagógom sa divadelné predstavenie veľmi páčilo, o čom svedčil aj úsmev a radosť vyčarená na ich tvári. 

 • Deň otvorených dverí

  15. 11. 2013

  Tak ako po minulé roky, aj v tomto školskom roku sme v tomto krásnom novembrovom čase otvorili bránu našej školy. Návštevníci si mohli pozrieť jednotlivé špecializované učebne a oboznámiť sa s edukačnými podmienkami, ktoré škola ponúka pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Žiaci sa so zápalom chopili možnosti a na otvorených vyučovacích hodinách prezentovali svoju šikovnosť. Vo veľmi dobrej atmosfére sa hostia oboznámili so špeciálnopedagogickými metódami, netradičným vyučovaním, s použitím kompenzačných pomôcok a hlavne s individuálnym prístupom pedagógov priamo v edukačnom procese u žiakov so zdravotným znevýhodnením.

  Veríme, že deň otvorených dverí splnil všetky očakávania a príjemne prekvapil všetkých prítomných. Nás na oplátku prekvapil záujem zo strany verejnosti, čo nás povzbudzuje k ďalším aktivitám.

 • Návšteva miestneho cintorína

  4. 11. 2013

  V týchto dňoch zapaľujeme na cintorínoch sviece. Svieca symbolizuje Ježiša Krista, ktorý sám o sebe povedal:

  "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života." (Jn 8,12).

  Už v 3. storočí spomína sv. Cyprián sviece pri pohrebných obradoch. A na mnohých kresťanských náhrobkoch z 5. storočia sa objavili umelecké vypracované sviece, ktoré symbolizujú nebeský jas. Zapaľovaním sviec na cintorínoch prajeme zosnulým a modlíme sa za ich duše, aby raz videli Krista – večné Svetlo.

  Uctiť si zosnulých na Sviatok všetkých svätých a pamiatky zosnulých si prišli na miestny cintorín aj naši žiaci so svojimi pedagógmi. Pri návšteve cintorína môžu veriaci získať pre duše v očistci odpustky z ich trestov. Na získanie odpustkov je treba vykonať dobrý skutok, návštevu cintorína a splniť tri podmienky: svätú spoveď a vylúčenie každej náklonnosti na hriech, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel svätého Otca.

  Pôvod spomienky na zosnulých siaha do roku 998, keď opát benediktínskeho kláštora v Cluny, svätý Odilo nariadil, aby sa pre dobro všetkých v Pánovi zosnulých kresťanov 1. novembra v kláštoroch jeho rádu rozdávali hojné almužny, aby sa po vešperách vyzváňalo všetkými zvonmi a spievali sa žalmy za mŕtvych.

 • Ocenenie Mgr. Anne Homzovej, sr. Márie, učiteľky ŠZŠ a PŠ sv. M. M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi

  4. 10. 2013

  Dňa 4. októbra 2013 sa konalo diecézne a arcidiecézne stretnutie charitatívnych zariadení na Spoločnej púti SKCH v Levoči. Pri tejto významnej udalosti za životné dielo v oblasti vzdelávania bola ocenená aj naša milá pani učiteľka Mgr. Anna Homzová, sr. Mária. Ocenenie osobne prevzala z rúk prezidenta SKCH Mons. ThDr. Štefana Sečku, PhD., ďalej od generálneho sekretára SKCH Mgr. Radovana Gumuláka, diecézneho riaditeľa SpKCH PhDr. Ing. Pavla Vilčeka a pani riaditeľky ŠZŠ a PŠ sv. M. M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi Mgr. Ing. Márii Hrušovskej Petríkovej.  

  Pán Boh Vám zaplať za všetko, milá sr. Mária!

 • Spoločná púť Slovenskej katolíckej charity v Levoči

  4. 10. 2013

  Takmer 400 zamestnancov, dobrovoľníkov, podporovateľov, priateľov a sympatizantov Slovenskej katolíckej charity sa v piatok dńa 4. októbra 2013 stretlo na Spoločnej púti SKCH.

  Pedagógovia spolu so žiakmi našej školy si pre pútnikov z celého Slovenska pripravili nezvyčajný darček v podobe hudobného muzikálu O svätej Alžbete Uhorskej (Durínskej), patrónke charitatívnych organizácií. 

 • Výberové konanie na miesto riaditeľa Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho a Centra voľného času pri Špeciálnej základnej škole sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi

  16. 10. 2013

  Dňa 16. októbra t.r. sa v Špeciálnej základnej škole a Praktickej škole sv. M. M. Kolbeho uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa Špeciálnej základnej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Praktickej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho a Centra voľnoho času pri Špeciálnej základnej škole sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Výberová komisia zložená z členov Rady školy odporučila zriaďovateľovi školy vymenovať do funkcie riaditeľa školy doterajšiu pani riaditeľku školy Mgr. Ing. Máriu Hrušovskú Petríkovú. Zriaďovateľ školy akceptoval návrh výberovej komisie a dňom 16. októbra 2013 menoval do funkcie riaditeľa Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho a Centra voľného času pri Špeciálnej základnej škole sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi pani riaditeľku školy Mgr. Ing. Mária Hrušovskú Petríkovú. Všetci srdečne gratulujeme a zároveň želáme pani riaditeľke školy veľa síl v jej náročnej práci.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

  2. 9. 2013

  V pondelok ráno, 2. septembra 2013, po dvojmesačnom oddychu sa naša škola zaplnila malými prváčikmi a aj všetkými žiakmi so svojimi rodičmi a učiteľmi, ktorí prišli na slávnostné otvorenie nového školského roka 2013/2014. Svätú omšu celebroval ThDr. Peter Lovás, PhD., duchovný správca Domu charitas v Zázrivej. Po svätej omši pani riaditeľka školy Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková s radosťou a láskou privítala všetkých prítomných, zvlášť našich žiakov. Niekoľko milých a povzbudivých slov ku začiatku nového školského roku povedal žiakom aj PhDr. Ing. Pavol Vilček, diecézny riaditeľ SpKCH.

  Prajeme všetkým v novom školskom roku veľa síl a výborných školských úspechov!

 • Životné jubileum Mons. Štefana Sečku, diecézneho spišského biskupa a prezidenta Spišskej katolíckej charity

  28. 6. 2013

  V posledný deň školského roka 2012/2013 bola slávená na našej škole ďakovná sv. omša, ktorú celebroval J. E. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Pri tejto slávnostnej príležitosti pán diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej chatrity PhDr. Ing. Pavol Vilček a pani riaditeľka Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy sv. M. M. Kolbeho Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková zablahoželali v mene všetkých zamestnancov Spišskej katolíckej charity, zamestnancov a žiakov Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy sv. M. M. Kolbeho J. E. Mons. Štefanovi Sečkovi, nášmu drahému otcovi biskupovi  k životnému jubileu 60 rokov.

  Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Za kňaza bol vysvätený v roku 1976. Ako kňaz pôsobil na viacerých miestach Spišskej diecézy. Od roku 1990 bol vicerektorom obnoveného Kňazského seminára v Spišskej Kapitule. V roku 2002 bol vyvolený za spišského pomocného biskupa a biskupskú vysviacku prijal z rúk Mons. Františka Tondru 27. júla 2002 v Spišskej Kapitule. V roku 2011 bol vymenovaný za jeho nástupcu - spišského diecézneho biskupa - a úrad kánonicky prevzal 10. septembra 2011. Už ako vicerektor viedol bohoslovcov k systematickej pastorácii Rómov. V súčasnosti je aj prezidentom Slovenskej katolíckej charity, predsedom Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a predsedom subkomisie KBS pre bioetiku.

  "Drahý náš otec biskup! Prajeme Vám a do ďalších rokov vyprosujeme nech pevné zdravie, hojnosť milostí, lásky Nebeského Otca i darov Ducha Svätého Vám i naďalej pomáhajú kráčať vo svetle Evanjelia. Nech Sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie, Matky kňazov, sú Vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo pre nas robíte. Pán Boh zaplať a nech Vás Pán Boh živí!"

 • Uloženie relikvie sv. Maximiliána v Špeciálnej základnej škole a Praktickej škole sv. M. M. Kolbeho

  28. 6. 2013

  Patrónom Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy na Gaštanovej ul. v Spišskej Novej Vsi je svätý Maximilián Mária Kolbe, vlastným menom Rajmund, poľský minorita a veľký ctiteľ Nepoškvrnenej Panny Márie. V dňoch 28. a 29. mája 2012 zamestnanci Spišskej katolíckej charity, zamestnanci a žiaci Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy sv. M. M. Kolbeho spolu s J. E. Mons. Štefanom Sečkom, spišským sídelným biskupom putovali po stopách sv. Maximiliána. Navštívili koncentračný tábor Oswienčim a celu - pietne miesto otca Maximiliána. V Krakowe navštívili Kláštor minoritov, kde sv. Maximilián žil a pôsobil. Otec Maximilián Mária Kolbe svojim príkladným a svätým životom inšpiruje nielen zamestnancov a žiakov Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy sv. M. M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, ale aj ďalších zamestnancov Spišskej katolíckej charity a mnohých kresťanov. Preto požiadal J. E. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup a prezident Spišskej katolíckej charity otca gvardiana Kláštora minoritov v Niepokalanowe, o. Stanisława M. Piętku, o relikviu sv. Maximiliána. Otec gvardian Stanisław M. Piętka jeho žiadosti vyhovel a relikviu sv. Maximiliána mu slávnostne odovzdal 29. mája 2012 v Niepokalanowe. Bol to deň po výročnom dni deportácie otca Maximiliána do koncentračneho tábora v Oswienčime. Relikvia sv. Maximiliána bola po prevoze na Slovensko uložená v biskupskej kaplnke v Spišskej Kapitule.

  Dňa 28. júna 2013 bola slúžená na našej škole slávnostná sv. omša, ktorú celebroval J. E. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Pri slávnostnej sv. omši bola relikvia sv. Maximiliána následne uložená v Špeciálnej základnej škole a Praktickej škole sv. M. M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Prostredníctvom relikvie budeme prosiť sv. Maximiliána o orodovanie u Nebeského Otca.    

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2012/2013 s ďakovnou sv. omšou

  28. 6. 2013

  V piatok 28. júna 2013 sme sa slávnostne rozlúčili s uplynulým školským rokom. Ďakovnú sv. omšu celebroval J. E. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Pani riaditeľka školy Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková sa poďakovala všetkým žiakom a pedagogickým zamestnancom školy za prácu, úspechy a aktivity počas celého školského roka. Všetkým žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy želáme príjemné prežitie letných prázdnin.

   

 • Záverečné skúšky žiakov praktickej triedy

  18. 6. 2013

  Záverečné skúšky sú zavŕšením trojročného štúdia na všetkých praktických školách. Na našej škole sa záverečné skúšky začali v utorok 18. júna 2013 teoretickou časťou, pokračovali písomnou časťou a záver patril praktickej časti, ktorá skončila v stredu 19. júna t.r.

  Danko Depta a Barborka Macejková si na konci vydýchli, že už to majú za sebou a čoskoro budú držať v rukách svoje záverečné vysvedčenie. Skúšky boli náročné a ťažké, avšak žiaci pri všetkých častiach záverečných skúšok priam exelovali a ukázali skúšobnej komisii, že sa svedomito v škole učili a sú pripravení pre život. Niekoľko dokumentačných fotografii vo Fotoalbume ukazuje, ako zodpovedne žiaci pristupovali ku skúškam.

  Dankovi a Barborke k úspešnému ukončeniu štúdia blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základna škola a Praktická škola sv. Maximiliána Mária Kollbeho
  Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková, riaditeľka školy: 0904 930 644,
  Škola: 053 44 14 301

Fotogaléria