• Profil školy

    • Spojenú školu sv. Maximiliána Mária Kolbeho (SMMK) v Spišskej Novej Vsi zriadila Spišská katolícka charita 1. apríla 2014. Škola má však reálnu existenciu už od 1. augusta 1999, kedy bola zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR vtedy ako Špeciálna základná škola.

     Dnes sú organizačnými zložkami Spojenej školy Špeciálna základná škola SMMK a Praktická škola SMMK, ktorá bola do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR zaradená 1. septembra 2004. Súčasťou školy je Centrum voľného času  a Výdajná školská jedáleň. Spojená škola SMMK je malokapacitná, kresťanská, rodinná škola, škola činnej lásky, prístupná pre všetkých ľudí rôzneho vierovyznania, rasy a svetonázoru.

     Škola poskytuje edukáciu deťom so zdravotným znevýhodnením - s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Vnútorne sa diferencuje podľa individuálnej mentálnej úrovne žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na variant A, B a C. Vo variante A sa vzdelávajú žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím, vo variante B – žiaci so stredným mentálnym a viacnásobným postihnutím a vo variante C – žiaci s ťažkým alebo hlbokým mentálnym a viacnásobným postihnutím.

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť smeruje škola k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy pri zohľadnení kresťanských princípov a v rámci možností svojho zdravotného znevýhodnenia. Princípom školy je, aby každý žiak zažil úspech a bol šťastný, bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie, rasu.

     Výchovno-vzdelávací proces žiakov v špeciálnej základnej škole prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu zostaveného v súlade so Vzdelávacími programami pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie a v praktickej škole podľa Vzdelávacieho programu pre praktickú školu pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, schválenými MŠVVaŠ SR. V každej triede vyučuje triedny učiteľ a asistent učiteľa. Veľká časť žiakov sa vzdeláva podľa individuálnych vzdelávacích programov.